บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานประชาสัมพันธ์

ชื่อ-สกุล : นางอนุสรา  หะสาเมาะ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานรับโทรศัพท์ (ประชาสัมพันธ์)

หน่วยงาน : ฝ่ายเวชกรรมชุมชน

อำนาจหน้าที่ :

ความรับผิดชอบ

 1. บริการด้านข้อมูลทางโทรศัพท์ ติดต่อประสานงาน ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ ทั้งบุคคลภายในและภายนอกโรงพยาบาล
 2. ให้คำแนะนำและคำปรึกษา แก่ผู้มารับบริการด้วยความเต็มใจ และมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ แก่ผู้มารับบริการ เพื่อจุดมุ่งหมายในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อโรงพยาบาล
 3. ทำหน้าที่ประกาศเพื่อเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ควบคุมในด้านเนื้อหา และรูปแบบของสื่อ เช่น เสียงตามสาย จดหมายส่ง แผ่นพับ ไวนิล ป้าย บอร์ด โปสเตอร์ เป็นต้น สร้างความน่าเชื่อถือ และทัศนคติที่ดีต่อโรงพยาบาล
 4. ทำหน้าที่ชักชวนประชาชน ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือรับบริการด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล
 5. ทำหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อให้สังคมเห็นว่าองค์กรให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การรับบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง เด็กยากจน เงินสนับสนุนสร้างอาคารเรียน ช่วยเหลือครอบครัวที่เกิดอัคคีภัย รวมไปถึงกิจกรรมที่ให้ความรู้ความบันเทิง เช่น งานวันเด็ก งานที่เกี่ยวกับประเพณีต่างๆ ของคนในชุมชน
 6. บริการตอบข้อซักถาม ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของแพทย์ ตารางตรวจคลินิกต่างๆ สถานที่ภายในโรงพยาบาล
 7. ให้บริการต้อนรับผู้มารับบริการบริเวณด้านหน้า บริการต้อนรับผู้มาดูงาน ผู้เยี่ยมชมโรงพยาบาล พร้อมกับประชาสัมพันธ์ต้อนรับ และทำป้ายยินดีต้อนรับบริเวณตึกผู้ป่วยนอก รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของทีมปฏิคมโรงพยาบาล
 8. ทำหน้าที่ดูแล รับผิดชอบดำเนินการเรื่องใบคดี และใบประกัน ของโรงพยาบาล
 9. ทำหน้าที่ดูแล และรับผิดชอบงานด้านสุขศึกษาของโรงพยาบาล และเตรียมรับการประเมินด้านมาตรฐานงานสุขศึกษาของโรงพยาบาล
 10. รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลและจัดการ งานพิธีการต่างๆ ของโรงพยาบาล
 11. ออกหน่วยอำเภอละงูยิ้ม ให้สุขศึกษา แจกแผ่นพับ และทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโรงพยาบาล
 12. ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุขบัญญัติ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงเรียน
 13. ทำแบบสอบถามความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ป่วยนอก
 14. บริการน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการ แพทย์ และพยาบาล บริเวณตึกผู้ป่วยนอก ในเวลา 10.00 น.ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์
 15. ดำเนินการรับแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพประจำปี ในส่วนของ ติดบัตรคิว เก็บปัสสาวะ ทานยา และดูแลแรงงานต่างด้าวหน้าห้องตรวจของแพทย์

รายงานโดยตรงต่อ : หัวหน้าฝ่ายเวชกรรมชุมชน
กำกับดูแล : –

ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
โรงพยาบาลละงู

ผู้ยกร่าง / ผู้ทบทวน IMS / QST
ต้นฉบับ QMR
คู่ฉบับ IMS