รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

เรื่องร้องเรียน

กรณีมีข้อขัดข้องในการรับบริการ ล่าช้า และพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละงู เช่น จาก แพทย์ พยาบาล หรือ เจ้าหน้าที่จากจุดต่างๆ นั้น ทางโรงพยาบาลละงูได้แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และดำเนินการตามระบบโรงพยาบาล มีการสอบสวน และพิจารณาดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ รวมถึงมีการปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้องเช่นระบบการคัดกรองผู้ป่วย เพื่อส่งผู้ป่วยให้ถูกต้องเหมาะสมกับอาการค่ะ

ปกติโรงพยาบาลละงูมีบริการตรวจผู้ป่วยทั่วไปในระหว่างช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. เพื่อความสะดวกแก่ผู้รับบริการ แต่อาจจะมีบางช่วงเวลาที่แพทย์ติดราชการไม่สามารถให้บริการในเวลาเที่ยงได้ จะมีการประกาศและติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งล่วงหน้าไว้ที่จุดคัดกรองผู้ป่วยนอก และประกาศทุกชั่วโมงในวันดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับได้รับทราบล่วงหน้า

ทางโรงพยาบาลกำลังรองบประมาณสร้างตึกผู้ป่วยใหม่จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างตึกผู้ป่วยขนาด 120 เตียง ซึ่งจะสามารถแยกแผนกผู้ป่วยต่างๆ ได้มากขึ้น อาคารสถานที่ให้บริการกว้างขวางขึ้น ในอนาคต ผู้รับบริการจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะ

แนวทางการขอใบส่งตัวที่หน่วยงานผู้ป่วยนอก

 1. ผู้รับบริการยื่นบัตรที่ห้องบัตร
 2. รับบัตรคิว
 3. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรตรวจสอบสิทธิบัตร
 4. นั่งรอพยาบาลซักประวัติตามลำดับคิว
 5. พบพยาบาลซักประวัติ
 6. รอพบแพทย์ตามลำดับคิว
 7. พบแพทย์
 8. ออกจากห้องตรวจเพื่อพบพยาบาลหลังพบแพทย์
 9. เอาสิทธิบัตรที่ห้องบัตรแนบพร้อมกับใบส่งตัวไปโรงพยาบาลปลายทาง
 10. พยาบาลลงข้อมูลในระบบ Thai Refer และ Print ใบส่งตัว
 11. รับใบส่งตัว

สำหรับคิวการให้บริการผู้ป่วย เมื่อมาถึงรพ. ยื่นบัตรที่ห้องบัตรรพ.พร้อมบัตรประชาชน ทางรพ.ได้แยกบัตรคิวให้บริการทั้งหมด 5 คิวได้แก่

 1. คิวสูงอายุ 60 ขึ้นไป บัตรคิวสีฟ้า
 2. คิวทั่วไป อายุตั้งแต่ 12 – 59 ปี บัตรคิวสีขาว
 3. คิวเด็ก อายุตั้งแต่ 0 – 12 ปี บัตรคิวสีชมพู
 4. บัตรคิวช่องทางด่วน และ
 5. คิวตามคลินิกให้บริการทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ กระดูกและข้อ, อายุรกรรม, นรีเวช, กุมารเวชกรรม โดยแยกตามวันให้บริการ ดังนี้
 1. คิวนัดกระดูกให้บริการในช่วงเช้าของวันจันทร์/อังคาร
 2. คิวกระดูกทั่วไปเป็นคนไข้ที่แพทย์ทั่วไปนัดพบแพท์กระดูกให้บริการวันจันทร์/ศุกร์ตอนบ่าย
 3. คิวอายุรกรรมให้บริการวันอังคาร/พฤหัสเช้า
 4. คิวนรีเวชให้บริการวันพฤหัส
 5. คิวเด็กนัดให้บริการวันอังคารและพฤหัสบ่าย

มีข้อสงสัยการเข้ารับบริการ สามารถสอบถามพยาบาลหน้าห้องตรวจได้ตลอดค่ะ

Load More