คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลละงู

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล


นายแพทย์ปวิตร วณิชชานนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู


พญ.นวพรรณ ศุขมณี
ประธานองค์กรแพทย์


นายอุเส็น ชื่นอารมณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางกาญจนา นองมณี
หัวหน้าพยาบาล


นางนิฮาสกัส ฮัมดาหลี
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก


น.ส.สาคร สังหนู
หัวหน้างานห้องคลอด


หัวหน้าศูนย์คุณภาพ


นางภารดี รัตนานุพงศ์
หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน


นายอภิยุทธ์ สำมะเนี๊ยะ
หัวหน้างานผู้ป่วยในหญิง


นางนิวดา หนูชูสุข
หัวหน้างานผู้ป่วยในชาย


ภญ.พิชญา เสียมไหม
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน


ทญ.วิไลลักษณ์ หนูฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข


นางถนัดศรี แดงน้อย
หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน


นายจีระเดช เซ่งสิ้ม
หัวหน้างานเอกซเรย์


นางพรสุรีย์ เดเช
หัวหน้างานชันสูตร


นางนิตยา ลิ่มวิริยะกุล
หัวหน้าฝ่ายเวชกรรมชุมชน


นายอดินันท์ บินสอาด
หัวหน้างานสารสนเทศ