กิจกรรมการออกหน่วยโครงการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมเคลื่อนที่สู่ชุมชน ปี 2

กิจกรรมการออกหน่วยโครงการพัฒนาระบบการให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่สู่ชุมชน ปี 2
วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กศน.บ้านปิใหญ่ หมู่ 5 บ้านปิใหญ่

อสม. ลงทะเบียน ให้บัตรคิว ซักประวัติเบื้องต้น วัดความดันโลหิต

อสม. สอนวิธีการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายฝึกทักษะการแปรงฟัน และอสม. ตรวจสอบความสะอาดหลังฝึกแปรงฟัน

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการ ถอนฟัน ขูดหินปูน จากทีมทันตบุคลากร