ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างรั้ว รพ.สต.ในเมือง

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการก่อสร้างรั้วคอนกรีตสูง 1.4 เมตร ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในเมือง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โรงพยาบาลละงู จ้างรายการก่อสร้าง รั้วคอนกรีตสูง 1.4 เมตร ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในเมือง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    ก่อสร้างรั้วคอนกรีตสูง 1.4 เมตร ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในเมือง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 28 กันยายน คอนสตรัคชั่น (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 184,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างรั้ว รพ.สต.ในเมือง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *