ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการช่วยแพทย์ในการจัดระบบบริการด้านปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการช่วยแพทย์ในการจัดระบบบริการด้านปฐมภูมิและ เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

            จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการช่วยแพทย์ในการจัดระบบบริการด้านปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอาทิตย์ ฤทธิพล โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิน ๒๘๑,๗๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *