ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงระบบระบายอากาศในห้องทันตกรรม

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศในห้องทันตกรรมตามมาตรฐาน DENTISTRY DESIGN ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศในห้องทันตกรรมตามมาตรฐาน DENTISTRY DESIGN ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

              จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศในห้องทันตกรรมตามมาตรฐาน DENTISTRY DESIGN ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โทเทิล เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิน 490,000.- บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงระบบระบายอากาศในห้องทันตกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *