ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้ง Solar Rooftop

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                    รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุมีน เซอร์วิส โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,780,000 บาท (เงินสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นายศักระ กปิลกาญจน์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้ง Solar Rooftop

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *