ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

  1. เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอน แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 16,900 บาท (เงินหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  2. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 19,900 บาท (เงินหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  3. เครื่องมือตรวจในแผนกผู้ป่วยนอก พร้อมระบบบันทึกข้อมูล จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สุพรีม่า อินโนเวชั่น จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท (เงินสี่แสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ

 

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *