ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Matching Fund 3 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้ารายการหลอด LED จำนวน 3 รายการ โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 ของโรงพยาบาลละงู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อวัสดุไฟฟ้ารายการหลอด LED จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

  1. หลอด LED tube (60 cm) ขนาดไม่เกิน 9 วัตต์ จำนวน 42 หลอด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คมม์พัชร จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงิน 17,931 บาท (เงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  2. หลอด LED tube (120 cm) ขนาดไม่เกิน 18 วัตต์ จำนวน 549 หลอด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คมม์พัชร จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงิน 234,385 บาท (เงินสองแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  3. หลอด LED A60 E27 Bulb ขนาดไม่เกิน 7 วัตต์ จำนวน 308 หลอด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คมม์พัชร จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงิน 52,288 บาท (เงินห้าหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Matching Fund 3 รายการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *