ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทยจำนวน 3 รายการ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซองเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เอกสารสอบราคาซื้อ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทย

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศและเครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปรับอากาศและเครื่องถ่ายเอกสาร คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซองเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ