ประกาศรับย้ายรับโอนข้าราชการ

ที่ สต 0032.34/ว121 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง ด้วยโรงพยาบาลละงู มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

ประกาศรับสมัครนักการแพทย์แผนไทย 1 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ………………………………….                     ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้