Author Archives: languhospital

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Matching Fund 3 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้ารายการหลอด LED จำนวน 3 รายการ โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 ของโรงพยาบาลละงู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง —————————————-                     ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อวัสดุไฟฟ้ารายการหลอด LED จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Matching Fund 16 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 ของโรงพยาบาลละงู โดยวิธีคัดเลือก —————————————-                     ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 16 รายการ นั้น

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment